Home » Dhirata » Privacy bij Dhirata

Privacy bij Dhirata

Dhirata houdt zich in alle gevallen van gegevensverwerking aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Als wij u om persoonsgegevens vragen dan vermelden wij altijd het doel waarvoor wij die gegevens gebruiken.

De gegevens die wij van u vragen houden direct verband met de diensten die wij u leveren en worden nergens anders voor gebruikt.

Dhirata gebruikt alleen die gegevens die u of de organisatie waarvoor u werkt verstrekt. Dit kan zijn mondeling, online of op papier.

Dhirata geeft deze gegevens alleen door aan de trainers en begeleiders waarmee u direct contact heeft en die deze gegevens nodig hebben om u de training en/of begeleiding te geven die met u is afgesproken.

Uw gegevens en derden

In geen enkel geval geven wij deze gegevens aan derden door, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor geeft of indien dit wettelijk verplicht is.

Persoonsgegevens

Deze privacy verklaring geldt voor het verzamelen van contactgegevens, zoals naam, e-mail adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Tevens geldt deze verklaring voor alle overige door u verstrekte persoonlijke informatie zoals alle door u ingevulde documenten, vragenlijsten e.d.

Beveiliging gegevens

Dhirata stelt alles in het werk om de gegevens die u verstrekt, op papier, via e-mail, website of online, adequaat te beveiligen. Wij doen dit o.a. door u unieke individuele toegangscodes voor onze online gegevens te geven en de toegang tot alle opgeslagen documenten met een password te beveiligen.

eSchool

Indien u gebruik maakt van de Dhirata eSchool vragen wij u uw passfoto te uploaden. Dit is geen verplichting. Omdat wij veel deelnemers in onze trainingen hebben helpt deze foto ons om u te herkennen.

Met de provider van de eSchool hebben wij een Verwerkingsovereenkomst. Alles wat u in de eSchool doet wordt alleen gebruikt door de eTrainer. Een half jaar na de training worden al uw gegevens gewist, hetzij met u wordt overeengekomen dat u langer van de eSchool gebruik wilt maken.

Recht van inzage, rectificatie en wissen van gegevens

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u hebben opgeslagen. Dit binnen een redelijke termijn.

U heeft recht op rectificatie van de door ons opgeslagen gegevens. Dit dient u per e-mail aan ons door te geven, wij rectificeren deze gegevens binnen een redelijke termijn.

Op uw verzoek vernietigen wij alle gegevens, of een deel daarvan. Dit binnen een redelijke termijn.